Algemene Voorwaarden

Handelsnaam Esther Molewijk | Create Your Space is ingeschreven bij de KVK onder nummer 20167343 te Breda
Eigenaar en uitvoerder Esther Molewijk.
Gevestigd op Ferdinand Bolstraat 50, 4907 MG Oosterhout NB en bereikbaar op esther@molewijk.net


1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten tussen Esther Molewijk en haar klanten.

1.2. Opdrachten, overeenkomsten en aankopen worden altijd schriftelijk bevestigd.

1.3. Een schriftelijke bevestiging kan zowel uit elektronische dan wel papieren post bestaan.

1.4. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet geldig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.2. Verplichtingen tussen Esther Molewijk en klanten

2.1. Esther Molewijk spant zich in om zorgvuldig en naar beste kunnen haar werk te verrichten. Zij houdt daarbij altijd het belang van haar klanten in het oog.

2.2. Eventueel kan Esther Molewijk een andere partij inschakelen voor de uitvoering. Zijzelf blijft echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

2.3. Esther Molewijk neemt met de overeenkomst geen resultaatverplichting op zich, wel een inspanningsverplichting, en geeft geen garantie omtrent de resultaten van de overeenkomst.

2.4. Verplichtingen tussen Esther Molewijk en haar klanten zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. De klant staat er voor in dat alle essentiële informatie, nodig voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, juist en volledig is verstrekt.

2.5. Indien er wijzigingen zijn in de door de klant verstrekte informatie, voor zover van belang voor de uitvoering van de overeenkomst, dat is het de verantwoordelijkheid van de klant deze terstond schriftelijk door te geven. Esther Molewijk zal de wijzigingen op redelijke termijn doorvoeren.3. Tarieven en betalingen

3.1. De genoemde prijzen op de website van Esther Molewijk en in andere communicatie zijn inclusief btw en exclusief eventuele andere kosten zoals reis- en verblijfkosten, tenzij anders is aangegeven.

3.2. Klanten betalen vooraf voor producten en diensten, tenzij anders is afgesproken. Zij ontvangen altijd een factuur met vermelding van alle kosten.

3.3. Als een klant niet of niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld in het geval van betalen in termijnen) mag Esther Molewijk overgaan tot een incassoprocedure. Esther Molewijk behoudt zich het recht voor het uitstaande bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente.


4. Eigendomsvoorbehoud en toegang tot cursusmateriaal

4.1. Esther Molewijk is en blijft eigenaar van het aangeboden programmamateriaal. De klant houdt toegang tot door haar gekocht programmamateriaal, overeenkomstig de gemaakte afspraken over programmaduur en periode dat deze beschikbaar blijft. De duur van een programma en periode dat programmamateriaal beschikbaar blijft, wordt altijd schriftelijk gecommuniceerd.

4.2. De door de klant aangeschafte dienst of programma, is bedoeld voor één persoon, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4.3. Deelname aan een online programma, VIP traject of één op één traject is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar.

4.4. Klanten mogen de geleverde producten en diensten niet doorverkopen of op een andere manier commercieel gebruiken. Esther Molewijk mag gerechtelijke stappen ondernemen om doorverkoop te verhinderen.5. Ziekte en overmacht

5.1. Bij ziekte en overmacht aan de kant van Esther Molewijk wordt in overleg een andere datum gekozen (zoals bij VIP-dagen en persoonlijke ondersteuning). Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant het betaalde bedrag terug.

5.2. Bij ziekte en overmacht aan de kant van de klant wordt in overleg een andere datum gekozen (zoals bij VIP-dagen en persoonlijke ondersteuning). Als dat echt niet mogelijk is, ontvangt de klant geld terug minus de al door Esther Molewijk gemaakte kosten.6. Klachten en annuleren van producten en diensten

6.1. Klachten over de geleverde producten en diensten moeten zo snel mogelijk, echter altijd binnen twee weken na constatering, schriftelijk gemeld worden aan Esther Molewijk.

6.2. Het is mogelijk binnen twee weken na de start van een online programma de aankoop te annuleren. De klant ontvangt dan het betaalde bedrag terug. Na deze termijn vervalt dit recht.

6.3. Het is mogelijk binnen twee weken na de start van een VIP of één-op-één programma de aankoop te annuleren. De klant ontvangt dan het betaalde bedrag terug, met aftrek van reeds door Esther Molewijk gemaakte kosten en met aftrek van een vergoeding voor door Esther Molewijk reeds bestede tijd. Na deze termijn vervalt dit recht.

6.4. Indien de klant zich niet houdt aan de afspraken ten aanzien van groepsdiscussies, zowel online als in persoon, kan Esther Molewijk de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Dit zal schriftelijk worden bevestigd. Er zal geen restitutie plaatsvinden.


7. Geheimhouding

7.1. Esther Molewijk en de klant verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

7.2. Esther Molewijk kan vertrouwelijke informatie van de klant geanonimiseerd delen, mits daaruit op geen enkele wijze een relatie kan worden gelegd naar de betreffende klant.

7.3. Indien toestemming door de klant is verleend, zal de naam van de klant worden vermeld.8. Aansprakelijkheid

8.1. Esther Molewijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Esther Molewijk is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Klant dient Esther Molewijk de juiste informatie te verstrekken met betrekking tot lichamelijke en/of geestelijke toestand als deze kan leiden tot mogelijk ongemak, gevaar of risico voor de klant. Ook wanneer de klant onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of een vergelijkbare behandelaar dient dit vooraf aan het programma medegedeeld te worden.

8.2. Indien Esther Molewijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst.

8.3. Esther Molewijk is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan goederen van de klant in en om de locatie waar het dagprogramma gevestigd zal zijn.

8.4. Esther Molewijk is niet aansprakelijk voor lichamelijk en/of geestelijk letsel door het al dan niet opvolgen van instructies en/of adviezen, of verkeerd interpreteren hiervan.

8.5. Deelname aan een dagprogramma of persoonlijke coaching is geheel op eigen risico van de klant. De klant kan geen aanspraak maken wanneer er sprake is van lichamelijk letsel.9. Toepasselijk recht

9.1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht.

9.2. Geschillen die in relatie tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen Esther Molewijk en de klant ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of omgeving van Esther Molewijk | Create Your Space.